Przejdź do treści strony

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Damian Baran

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
pokój 323

Tel. 25 684 25 45
E-mail: d.baran@garwolin-starostwo.pl

 

Materiały

Klauzula informacyjna Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Pozostałe Informacje

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • prowadzenia edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych;
 • zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • spraw o wykroczenia na szkodę konsumentów, gdzie rzecznik jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • przekazywania na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
 • wytaczania powództw w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone;
 • występowania z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję;
 •  występowania z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • udzielania innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.